ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 284ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Συμβάσεις διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 για το ακαδ. έτος 2010-11.......

 

 

(α) Η Σύγκλητος αποφασίζει την έγκριση της πρόσληψης όλων των συμβασιούχων με σχέση εργασίας του ΠΔ 407/80, για την παροχή διδακτικού, ερευνητικού και εν γένει επιστημονικού και οργανωτικού έργου, όπως έχει αποφασιστεί από τα οικεία Ακαδημαϊκά Τμήματα και τις Κοσμητείες των Σχολών και σύμφωνα με τη κατανομή των σχετικών πιστώσεων που έχει κάνει το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης στα Τμήματα και τις Κοσμητείες των Σχολών (απόφαση ΠΣ 683/31-08-2010). Το συνολικό ύψος των πιστώσεων αυτών ανέρχεται σε 87 πιστώσεις της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή (ΠΑΚ), έχει δε προβλεφθεί και συνομολογηθεί στην υπογραφείσα μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΔΒΜΘ) και του Πανεπιστημίου Κρήτης, προγραμματική συμφωνία, του τετραετούς ακαδημαϊκού - αναπτυξιακού προγράμματος των ετών 2009-2012 (ΦΕΚ 1844Β/3-9-09), για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, σύμφωνα και με την εκ του νόμου προβλεπόμενη ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας 59684/25-5-2009 (ΦΕΚ 1097 Β’ /9-6-2009) σε ό,τι αφορά το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού.

Όμως, δεδομένου ότι βάσει της υπ’ αριθμ. Φ.122.5/14/157373/Β2/21-12-10 Υπουργικής Απόφασης, το ΥΠΔΒΜΘ προχώρησε μονομερώς στη μείωση των σχετικών πιστώσεων, από τις εγκριθείσες και συνομολογηθείσες ογδόντα επτά (87) ΠΑΚ για το ακαδ. έτος 2010-11 του τετραετούς ακαδημαϊκού - αναπτυξιακού προγράμματος 2009-2012, σε εβδομήντα τρείς (73) ΠΑΚ, και δεδομένου ότι τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης είχαν ήδη προγραμματίσει τις προσλήψεις των συναδέλφων διδασκόντων και την διεξαγωγή των μαθημάτων κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, προκύπτουν σοβαρότατα ζητήματα νομιμότητας της Υπουργικής Απόφασης αλλά και ηθικά προβλήματα έναντι των συναδέλφων που έχουν δεσμευθεί να διδάξουν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ή έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις με αυτό.

Κατόπιν των ανωτέρω η Σύγκλητος αποφάσισε :

Να διατηρηθεί η κατανομή πιστώσεων στα Τμήματα και της Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με την αρχική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Όμως, επειδή από την εν λόγω κατανομή προκύπτει υπέρβαση έναντι των διατεθεισών πιστώσεων κατά 16,09 %, σε χρονικό ορίζοντα ακαδημαϊκού έτους, η Σύγκλητος αποφάσισε επίσης :

 

α1) Να πληρωθούν οι συνάδελφοι που δίδαξαν κατά το Χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού

έτους 2010-2011 και είχαν ήδη συνάψει συμβάσεις με το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο ακέραιο

του ποσού της υπογραφείσας σύμβασης για το χειμερινό εξάμηνο).

 

α2) Να κληθούν οι συνάδελφοι που θα διδάξουν το εαρινό εξάμηνο να υπογράψουν σύμβαση

με ποσό μειωμένο έναντι της αμοιβής για το συμφωνημένο έργο σε ποσοστό τέτοιο ώστε η

συνολικά διατεθείσα πίστωση στα Τμήματα να είναι μειωμένη σε χρονικό ορίζοντα έτους

κατά 16,09 %. Η εν λόγω μείωση για όσα Τμήματα έχουν δεσμευτεί με το ήμισυ των

ετήσιων πιστώσεων για το χειμερινό εξάμηνο, ανέρχεται στο 32,18 %.

 

Επίσης η Σύγκλητος αποφασίζει ομόφωνα:

 

(β) Το Πανεπιστήμιο Κρήτης να ασκήσει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης κατά της προαναφερθείσης Υπουργικής Απόφασης δεδομένου ότι η απόφαση αυτή συνιστά αθέτηση από πλευράς του ΥΠΔΒΜΘ της διμερούς προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του ΥΠΔΒΜΘ και του Πανεπιστημίου Κρήτης για την περίοδο 2010-2011 (ΦΕΚ 1844Β/3-9-09), και αποτελεί καταστρατήγηση της συμβατικής υποχρέωσης που έχει αναλάβει έναντι του Πανεπιστημίου Κρήτης (ν.3549/07, άρθρο 5, παρ.5). Για το λόγο αυτό εξουσιοδοτεί τον Νομικό Σύμβουλο του Πανεπιστημίου Κρήτης να προβεί σε κάθε απαιτούμενη για τον σκοπό αυτό ενέργεια. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατεθούν οι διεκδικούμενες επιπλέον πιστώσεις αναδρομικά στους δικαιούχους συμβασιούχους διδάσκοντες, σε περίπτωση ευδοκίμησης της ως άνω αίτησης ακύρωσης.

 

(γ) Τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και οι Κοσμητείες Σχολών να καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των συμβασιούχων διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407/80 σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους σε συνέδρια και τις άλλες ερευνητικές δραστηριότητες τους.

 

(δ) Η προαναφερθείσα μείωση των πιστώσεων, που συνιστά μονομερή αθέτηση από την πλευρά του ΥΠΔΒΜΘ της διμερούς συμφωνίας τετραετούς προγραμματισμού, έγινε μεσούντος του ακαδημαϊκού έτους, οπότε και έχουν σχεδόν εξ ολοκλήρου υλοποιηθεί στην πράξη οι συμβάσεις του χειμερινού εξαμήνου. Η μείωση αυτή των πιστώσεων και η χρονική στιγμή που έγινε – παρ’ ότι προϋπήρχε το υπ’ αριθμ. Φ.1/125277/ΙΒ/7-10-2010 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΔΒΜΘ, με την ρητή διαβεβαίωση της επιχορήγησης των συμβάσεων βάσει της προγραμματικής συμφωνίας 2009-12 - προκαλεί εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης, ιδιαίτερα δε στην υλοποίηση του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων, και κατά συνέπεια στην ομαλή και απρόσκοπτη πραγματοποίηση των σπουδών των φοιτητών του και θα δημοσιοποιηθεί ευρέως με τις εξής ενέργειες:

- Συνέντευξη Τύπου των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Κρήτης για ενημέρωση της κοινής γνώμης

- Αποστολή Δελτίου Τύπου προς όλα τα (τοπικά και κεντρικά) ΜΜΕ.

- Κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Συγκλήτου σε όλα τα Πανεπιστήμια και την Σύνοδο των Πρυτάνεων.

- Κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Συγκλήτου στο ΥΠΔΒΜΘ σε συνδυασμό με την απαίτηση των κατωτέρω:

 

• Το διορισμό όλων των ήδη εκλεγμένων μελών ΔΕΠ.

• Την πλήρωση όλων ανεξαιρέτως των κενωθεισών θέσεων ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ με πλήρη σεβασμό των κειμένων διατάξεων. Η πλήρωση αυτή να ισχύσει και για όλες τις θέσεις που θα κενωθούν μελλοντικά.

• Την προκήρυξη όλων των νέων θέσεων των ανωτέρω κατηγοριών βάσει του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος 2009-2012 (ΦΕΚ 1844β’/3-9-2009).

• Την μη εφαρμογή του αναγγελθέντος περιορισμού κάλυψης μόνο του 20% των θέσεων που κενώνονται για τις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού, δεδομένου ότι αν ο περιορισμός αυτό ισχύσει, το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα οδηγηθεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα στην πλήρη αδυναμία λειτουργίας και ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις του.

 

ΠΗΓΗ

 

Write a comment

Comments: 0