Επτά μεγάλες αλλαγές στα Πανεπιστήμια (imerisia.gr)

Δίδακτρα για αλλοδαπούς φοιτητές. Υποχρεωτική η ξένη γλώσσα στο πρώτο πτυχίο. Τέλος τα δωρεάν συγγράμματα από το 2014

 

 

Της Χαράς Καλημέρη

Ανοιχτό σε αλλαγές εμφανίζεται το υπουργείο Παιδείας, ξεκινώντας σειρά διαβουλεύσεων με πολιτικά κόμματα και φορείς για το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ. Σήμερα, η κ. Αννα Διαμαντοπούλου θα έχει επαφές με τους εκπροσώπους των πανεπιστημιακών και των εκπαιδευτικών στα ΤΕΙ, ενώ αύριο θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της ΝΔ, κ. Αντώνη Σαμαρά. Χθες το βράδυ, εξάλλου, το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα το προσχέδιο νόμου -75 άρθρων και 110 σελίδων- προκειμένου να δοθεί προς διαβούλευση στους εμπλεκόμενους φορείς.

Ειδικότερα, τα βασικά σημεία του προσχεδίου είναι τα εξής:

 

1. Διοίκηση: Το Συμβούλιο Ιδρύματος, η Σύγκλητος και ο Πρύτανης αποτελούν τα όργανα διοίκησης. Το Συμβούλιο, με αρμοδιότητες ελεγκτικές και εγκριτικές πράξεων της διοίκησης του ιδρύματος, αποτελείται από 15 μέλη (7 καθηγητές εκλεγμένους από τους καθηγητές του ιδρύματος, 7 εξωτερικά μέλη με τετραετή θητεία που θα επιλέγονται από τους εκλεγμένους καθηγητές και έναν φοιτητή με ετήσια θητεία, εκλεγμένο από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με καθολική ψηφοφορία των ενεργών φοιτητών του τμήματος). Σε περιπτώσεις μικρών ιδρυμάτων, το Συμβούλιο μπορεί να έχει 9 αντί 15 μελών. Το Συμβούλιο Ιδρύματος, ύστερα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα εκλέγει τον πρύτανη για τριετή θητεία. Η Σύγκλητος διατηρεί το δικαίωμα βέτο για δύο υποψηφίους με πλειοψηφία τριών τετάρτων. Ο πρύτανης μπορεί να παυθεί με πράξη του Συμβουλίου του ιδρύματος, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του συνόλου των μελών του, για σωματική ή πνευματική ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων του, καθώς και για ανεπάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του.

 

2. Σπουδές: Τα ΑΕΙ μπορούν να οργανώνουν τις σπουδές κατά τα πρότυπα των τριών κύκλων του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης. Ο προπτυχιακός είναι τουλάχιστον τριετής, ο μεταπτυχιακός διετής και ο διδακτορικός τριετής. Ο προπτυχιακός περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 180 ακαδημαϊκές μονάδες (60 ανά έτος) που σημαίνει ότι για το πτυχίο απαιτούνται τουλάχιστον τρία έτη. Ενα ίδρυμα μπορεί να οργανώνει προγράμματα σύντομου κύκλου σπουδών, με μαθήματα που αντιστοιχούν κατά μέγιστο σε 120 ακαδημαϊκές μονάδες, που θα οδηγεί στην απονομή διπλώματος σύντομου κύκλου.Προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων από αλλοδαπούς φοιτητές εκτός χωρών της Ε.Ε.

 

3. «Αιώνιοι»: Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται (περισσότερο από 20 ώρες την εβδομάδα) δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης.

 

4. Εξετάσεις: Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και τον απολύτως αναγκαίο αριθμό εβδομάδων για εξετάσεις. Η παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο το πολύ εβδομάδες. Διακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας ενός ιδρύματος επιτρέπεται με απόφαση του πρύτανη και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τα τέσσερα πέμπτα του προβλεπόμενου στο Πρόγραμμα Σπουδών, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για τη λήψη του πτυχίου. Τέλος, για τη λήψη του πτυχίου πρώτου κύκλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ή αποδεδειγμένη γνώση της.

 

5. Ασυλο: Προβλέπεται ότι «στα ΑΕΙ κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών». Υπεύθυνος για την τήρηση αυτού καθώς και την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του ΑΕΙ, είναι ο πρύτανης. Με τον οργανισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται η διαδικασία διαφύλαξης της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

 

6. Συγγράμματα: Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 παύει η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές με δαπάνες του δημοσίου και θεσπίζεται η υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο της αναλυτικής ύλης των παραδόσεων/ σημειώσεων των μαθημάτων που διδάσκουν οι καθηγητές όλων των βαθμίδων.

 

7. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση των ΑΕΙ από τον κρατικό προϋπολογισμό κατανέμεται βάσει κριτηρίων και δεικτών. Στους δείκτες αυτούς περιλαμβάνονται ιδίως ο τομέας της ανώτατης εκπαίδευσης που ανήκει το ίδρυμα, το κόστος σπουδών ανά φοιτητή, η διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, ο αριθμός των φοιτητών που εγγράφονται ετησίως στο ίδρυμα, το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών, το μέγεθος, η γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος και το αποθεματικό προηγούμενων χρήσεών του. Για την κατανομή πιστώσεων για την πρόσληψη προσωπικού λαμβάνονται επίσης υπόψη ειδικά κριτήρια και δείκτες που αφορούν το προσωπικό, όπως ιδίως οι αναλογίες διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού και φοιτητών. Πρόσθετη χρηματοδότηση κατανέμεται στα ιδρύματα με βάση τα κριτήρια και τους δείκτες ποιότητας και τα επιτεύγματα κάθε ιδρύματος.

 

Ποινολόγιο εκπαιδευτικών

Ποινές: Οι αναπληρωτές καθηγητές των οποίων η υπηρεσία έχει υπερβεί τα οκτώ έτη καθώς και οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας αξιολογούνται κάθε πέντε από επιτροπές που αποτελούνται από πέντε καθηγητές πρώτης βαθμίδας άλλων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ αντίστοιχα, του εσωτερικού και του εξωτερικού. Σε περιπτώσεις εξαιρετικά αρνητικής αξιολόγησης μόνιμων καθηγητών, οι μισθοί δεν περικόπτονται αλλά είναι δυνατόν να μην τους επιτρέπεται εφεξής: α) να συμμετέχουν σε επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, β) να διδάσκουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα και γ) να επιβλέπουν και να εξετάζουν διδακτορικές διατριβές.

 

ΠΗΓΗ 

 

 

Write a comment

Comments: 0