Πρόσληψη Διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (express.gr)

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη διδασκαλία και την υποστήριξη των μαθημάτων του Τμήματος....

 

Η πρόσκληση αφορά τα γνωστικά αντικείμενα:
- Βιοστατιστική
- Βιοχημεία
- Διατροφή του Ανθρώπου
- Διαχείριση Βιοτικών Πόρων
- Μηχανική Τροφίμων
- Μικροβιολογία
- Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων
- Τεχνολογία και Ποιότητα Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης
- Χημεία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση,
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή)
3. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας του ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), δηλώνοντας τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εμπίπτουν, έως Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 (σφραγίδα Ταχυδρομείου), στην παρακάτω διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, Μύρινα, 81400 Λήμνος, Υπόψη κας Κ.Παλατιανού, τηλ. 22540-83100.

 

 

ΠΗΓΗ

 

 

Write a comment

Comments: 0