Οι Λέκτορες μετά τον Ν.4009 (posdep.gr)

Δημήτρης Ζώης
Λέκτορας &
Αντιπρόεδρος Συλλόγου ΔΕΠ
Πανεπιστήμιο Πατρών
dzois@upatras.gr


Με την ψήφιση του Ν.4009/2011 η βαθμίδα ΔΕΠ του Λέκτορα καταργήθηκε. Η βαθμίδα είχε δημιουργηθεί με τον Ν.1268/1982 μαζί με τις υπόλοιπες βαθμίδες των μελών ΔΕΠ οι οποίες συνολικά ήταν : Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής και Λέκτορας....

Με τον Ν.4009/2011 οι παραπάνω βαθμίδες περιορίζονται σε τρεις από τέσσερις δηλ. καταργείται η βαθμίδα του Λέκτορα ενώ παραμένουν οι βαθμίδες : Καθηγητής πρώτης βαθμίδας (Καθηγητής), Αναπληρωτής Καθηγητής και Επίκουρος Καθηγητής. Οι βαθμίδες αυτές ασκούν το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα Α.Ε.Ι. (Ν.4009/2011 άρθρο 16), συμμετέχουν στα όργανα των Α.Ε.Ι. και γενικά αντικαθιστούν με τον όρο "Καθηγητές" τα "μέλη Δ.Ε.Π." του Ν.1268/1982 στα δικαιώματα αλλά και στις υποχρεώσεις στα Α.Ε.Ι. (π.χ. μόνο οι Καθηγητές δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια, συμμετέχουν στα όργανα των Α.Ε.Ι. κ.λπ.).

 

Στον Ν. 4009/2011 δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τα θέματα αυτά όσον αφορά τους Λέκτορες. Συγκεκριμένα δεν ασκούν πλέον διδακτικό και ερευνητικό έργο, και δεν έχουν άλλα δικαιώματα ή υποχρεώσεις στα Α.Ε.Ι. δηλ. δεν δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια, δεν συμμετέχουν στα όργανα κ.λπ. Εν συντομία και επειδή ο Ν.4009/2011 ρητά καταργεί νόμους, διατάξεις νόμων, προεδρικά διατάγματα κ.λπ. στα οποία υπάρχει αναφορά στους Λέκτορες, μετά από την δημοσίευσή του οι διδάσκοντες αυτοί φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πλέον καθόλου στα Α.Ε.Ι.

 

Επομένως γενικά μετά από την δημοσίευση του Ν.4009/2011 οι Λέκτορες στα Α.Ε.Ι. είναι ανύπαρκτοι.

 

Σήμερα στα Α.Ε.Ι. οι Λέκτορες είναι περίπου 1.700 (και 300 υπό διορισμό δηλ. συνολικά 2.000 περίπου). Από αυτούς λιγότεροι από 200 είναι μόνιμοι (κατ' εκτίμηση) ενώ οι υπόλοιποι είναι επί θητεία μέγιστης διάρκειας 7 ετών. Στον Ν.4009/2011 προβλέπεται δυνατότητα εξέλιξης ΜΟΝΟ για τους Λέκτορες επί θητεία με την ίδια διαδικασία που ίσχυε και με τους νόμους πριν τον Ν.4009/2011.

 

Οι μόνιμοι Λέκτορες επομένως σύμφωνα με τον Ν.4009/2011 δεν έχουν καμία δυνατότητα εξέλιξης.

 

Εκτός λοιπόν από το παράδοξο, για την ίδια κατηγορία εργαζομένων, κάποιοι να έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν και κάποιοι άλλοι να μην έχουν την δυνατότητα αυτή υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σοβαρό που αφορά τους Λέκτορες : Εκλέχθηκαν ως Καθηγητές Πανεπιστημίου στην εισαγωγική βαθμίδα και λόγω του Ν.4009/2011 δεν είναι πλέον καθόλου Καθηγητές Πανεπιστημίου.

Για να γίνω περισσότερο σαφής : οι Λέκτορες είναι εκλεγμένοι Καθηγητές Πανεπιστημίου (βάσει του Ν.1268/1982, άρθρο 13), έχασαν λόγω του Ν.4009/2011 την ιδιότητά τους αυτή και για να την αποκτήσουν ξανά πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου υποψηφιότητα (με συνυποψήφιους) για την νέα εισαγωγική βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και βέβαια πρέπει να εκλεγούν ξανά. Ακόμη η δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας αυτή υπάρχει πλέον μόνο για τους επί θητεία Λέκτορες και όχι για τους μόνιμους. Μέχρι δε να εκλεγούν ως Επίκουροι Καθηγητές δεν είναι Καθηγητές Πανεπιστημίου.

 

Δεν είμαι νομικός για να εκφέρω ειδική γνώμη επί της συνταγματικότητας του καθεστώτος που δημιούργησε ο Ν.4009/2011 για τους Λέκτορες και το οποίο περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. Ως απλός πολίτης όμως το θεωρώ τελείως άδικο, παράνομο και τελείως αντισυνταγματικό (βάναυσα αντισυνταγματικό θα έλεγα) και θα ήθελα να εκθέσω τον αναγνώστη αυτού του κειμένου στον εξής προβληματισμό : Εάν η κατάσταση η οποία αφορά τους Λέκτορες δημιουργείτο για κάποια άλλη βαθμίδα του ΔΕΠ π.χ. είχε καταργηθεί η βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και οι Αναπληρωτές Καθηγητές είχαν αυτήν την αντιμετώπιση δεν θα είχαν δημιουργηθεί ισχυρότατες αντιδράσεις

("ξεσηκωθεί και οι πέτρες" είναι η λαϊκή έκφραση); Και βέβαια δεν αποτελεί ουσιαστική απάντηση για την αδικία αυτή το ότι υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν την εξέλιξη των Λεκτόρων στην νέα εισαγωγική βαθμίδα των Καθηγητών Πανεπιστημίου διότι όπως ανέφερα ήδη οι διατάξεις αυτές αφορούν μόνο τους μη μόνιμους και μέχρι κάποιος να εξελιχθεί (και εάν εξελιχθεί) έχει χάσει την ιδιότητα του Καθηγητή Πανεπιστημίου με ότι αυτό συνεπάγεται για την θέση του και την καθημερινότητά του στο Πανεπιστήμιο.

 

Επειδή λοιπόν είναι προφανές ότι οι Λέκτορες έχουν αδικηθεί κατάφορα από τον Ν.4009/2011 και λαμβάνοντας υπ' όψη τις δύσκολες σημερινές συνθήκες για το ελληνικό Πανεπιστήμιο θα ήθελα να προτείνω τα παρακάτω για την αποκατάσταση της αδικίας η οποία έχει γίνει. Αυτά που προτείνω εδώ, εξ' όσων γνωρίζω, τυγχάνουν της επιδοκιμασίας και της σύμφωνης γνώμης των περισσότερων Λεκτόρων που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι.

Οι ακόλουθες λοιπόν νομοθετικές ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν για να επανέλθουν οι Λέκτορες στην προ του Ν.4009/2011 κατάσταση :

1)       Οι Λέκτορες πρέπει να επανενταχθούν στους Καθηγητές Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή η οποία είναι πλέον η εισαγωγική βαθμίδα στον φορέα αυτόν, οι μόνιμοι ως μόνιμοι και οι μη μόνιμοι με το ίδιο καθεστώς με το οποίο υπηρετούσαν οι Επίκουροι Καθηγητές όταν δημοσιεύτηκε ο Ν.4009/2011.

 

2)       Η επανένταξη αυτή, για να είναι σύννομη, πρέπει να γίνει μετά από κρίση για τον κάθε Λέκτορα για να διαπιστωθεί εάν ο υποψήφιος καλύπτει τα προσόντα που ο νόμος απαιτεί για την εκλογή του στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

3)       Οι υπηρετούντες Λέκτορες (και από την ημερομηνία διορισμού τους οι υπό διορισμό) να αποκτήσουν την δυνατότητα να ζητήσουν την ένταξή τους στους Επίκουρους Καθηγητές για κάποιο λογικό χρονικό διάστημα (π.χ. τρία ή τέσσερα χρόνια) από την νομοθέτηση της σχετικής διαδικασίας. Το χρονικό αυτό περιθώριο πρέπει να υπάρχει για να μπορούν να γίνουν οι ενέργειες που απαιτούνται αλλά και να υπάρξει η δυνατότητα κάλυψης των προσόντων που απαιτεί ο νόμος για την εκλογή του στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή από όσους δεν τα έχουν (π.χ. χρόνια διδασκαλίας στο αντικείμενο του Τομέα).

4)       Εάν παρόλα αυτά κάποιος από του Λέκτορες κριθεί ότι δεν έχει τα προσόντα για να ενταχθεί στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή να έχει την δυνατότητα να παραμείνει στο Πανεπιστήμιο σε προσωποπαγή θέση ή να αξιοποιηθεί σε άλλο φορέα του Δημοσίου με μετάταξη όπως ίσχυε πριν τον Ν.4009/2011.

5)       Τέλος οι Λέκτορες πρέπει να επανέλθουν άμεσα στο καθεστώς του εκλεγμένου Καθηγητή Πανεπιστημίου δηλαδή να θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται και πάλι στους Καθηγητές Πανεπιστημίου όπως ορίζονται στον Ν.4009/2011 (άρθρο 16) από την δημοσίευση του Ν.4009/2011.

 

Η νομοθέτηση των παραπάνω ρυθμίσεων είναι απολύτως αναγκαία για να ξαναγίνουν οι Λέκτορες Καθηγητές Πανεπιστημίου όπως είχαν εκλεγεί πριν από την δημοσίευση του Ν.4009/2011 και λόγω του οποίου τελείως αναίτια, άδικα και πιθανώς αντισυνταγματικά πλέον δεν είναι.

 

ΠΗΓΗ

 


Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Κώστας (Monday, 03 September 2012 15:43)

    Λογικά!