Σχεδίου Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (esos.gr)

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ι. Γενικά

Η ψήφιση του ν. 4009/2011 για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 16 του Συντάγματος, αποτέλεσε ένα   γεγονός με μεγάλη πολιτική σημασία καθώς ο νόμος αυτός εγκρίθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής, με βάση την κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων κατά το χρόνο ψήφισης του. Αυτό το πολύ σημαντικό πολιτικό κεκτημένο αποτελεί τη βάση της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας για την ψήφιση από τη Βουλή ορισμένων ρυθμίσεων προς τη βελτίωση του ν. 4009/2011....

 

 

Ο εν λόγω νόμος υιοθέτησε ορισμένες καινοτόμες επιλογές όπως προς τη διοικητική δομή και τη ακαδημαϊκή λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι καινοτομίες αυτές συνοδεύονταν από συνολικές αλλαγές του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Κατά την εφαρμογή του νόμου στο σκέλος κυρίως της διοίκησης των ιδρυμάτων παρουσιάστηκαν ορισμένες δυσλειτουργίες.

Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να προωθήσει προς ψήφιση από τη Βουλή ορισμένες ρυθμίσεις οι οποίες έχουν δυο βασικά χαρακτηριστικά:

Αφενός προβλέπουν την ύπαρξη ενός μεταβατικού χρονικού διαστήματος, ρεαλιστικού και ικανού για την σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, και αφετέρου περιλαμβάνουν ορισμένες αλλαγές σε σημεία τα οποία αποδείχθηκε, κατόπιν εξαντλητικού διαλόγου με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές (πολιτικά κόμματα, Σύνοδος Πρυτάνεων, Σύλλογοι διδασκόντων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, κλπ) ότι χρήζουν βελτιωτικών παρεμβάσεων, οι οποίες δεν ανατρέπουν τη βασική φιλοσοφία του ν. 4009/2011, αλλά δημιουργούν βασιμότερες προϋποθέσεις για την καλύτερη, πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του. Αυτή άλλωστε υπήρξε και η βασική δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά την ανάλυση των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης που εγκρίθηκαν από τη Βουλή.

Στόχος των προτεινομένων ρυθμίσεων είναι η όσο το δυνατόν πιο ομάλη μετάβαση της οργάνωσης και λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από το προϊσχύσαν στο νέο νομοθετικό καθεστώς, κατά τρόπο που να μην αλλοιώνεται ούτε η ακαδημαϊκή ούτε η διοικητική οργάνωση και λειτουργία των Ιδρυμάτων αυτών. Για το λόγο αυτό, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εστιάζουν σε θέματα που διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τη επίτευξη μιας όσο το δυνατόν πιο λειτουργικής ισορροπίας μεταξύ των αρμοδιοτήτων των διαφόρων οργάνων διοίκησης των Ιδρυμάτων, τη βελτίωση του τρόπου ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Ιδρυμάτων, δίνοντας έμφαση στη συνταγματικά προβλεπόμενη έννοια της αυτοδιοίκησης τους, και τέλος στην επίλυση ζητημάτων που έχουν προκύψει από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στο ν. 4009/2011.

Επίσης με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται και άλλα επείγοντα θέματα τόσο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, όσο και των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 

 

ΙΙ. Ανάλυση των επιμέρους άρθρων

 

Το παρόν νομοσχέδιο αποτελείται από 4 κεφάλαια, τα οποία χωρίζονται σε επιμέρους 17 άρθρα που περιέχουν τις ρυθμίσεις για τα ΑΕΙ της χώρας και άλλες διατάξεις. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα άρθρα 1-5 και αφορά στις ρυθμίσεις ζητημάτων των ΑΕΙ, το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα άρθρα 6-10 και αφορά σε άλλες επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα άρθρα 11-13 και αφορά σε άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα άρθρα 14-17 και αφορά τις μεταβατικές, τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις, καθώς και την πρόβλεψη για την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Πιο συγκεκριμένα:

 

Κεφάλαιο Πρώτο - Ρυθμίσεις για τα ΑΕΙ (άρθρα 1-5)

 

Άρθρο 1 : Σχολές – Τμήματα

 

Με το άρθρο 1 του πρώτου κεφαλαίου του νομοσχεδίου ρυθμίζονται τα θέματα της δομής και της λειτουργίας των Σχολών και των Τμημάτων των Ιδρυμάτων της Χώρας, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες αυτών.

Ρυθμίζεται η διαδικασία με την οποία συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται ΑΕΙ και μεταβάλλεται η έδρα τους, καθώς επίσης η διαδικασία που ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Σχολές ή και Τμήματα, καθώς και η διαδικασία μεταβολής της έδρας τους. Αναφέρονται οι λόγοι οι οποίοι, διαζευκτικά, δύνανται να αιτιολογούν τις ανωτέρω μεταβολές, καθώς επίσης τίθεται και η διαδικασία ρύθμισης των θεμάτων που προκύπτουν από τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι. ή σχολής ή Τμήματος.

Τέλος, ρυθμίζεται η διαδικασία ίδρυσης παραρτημάτων των Α.Ε.Ι. σε άλλες χώρες.

 

Άρθρο 2 : Όργανα του Ιδρύματος

Με το άρθρο 2 του πρώτου κεφαλαίου του νομοσχεδίου ρυθμίζονται τα θέματα της διαδικασίας ανάδειξης των εσωτερικών και των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου σε κάθε ίδρυμα. Επιπλέον, αντιμετωπίζεται το φαινόμενο των άγονων διαδικασιών ανάδειξης των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου, καθώς και του Προέδρου, ενώ ρυθμίζονται και τα προσόντα για την εκλογή των εξωτερικών μελών. Επιπλέον, αναπροσαρμόζονται οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου και η σχέση του με τα άλλα όργανα του ιδρύματος.

Τέλος, καθορίζεται η διαδικασία ανάδειξης του Πρύτανη, καθώς και αναπροσαρμόζονται οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου.

 

Άρθρο 3 : Όργανα της Σχολής

Με το άρθρο 3 του πρώτου κεφαλαίου του νομοσχεδίου καθορίζεται η διαδικασία εκλογής του κοσμήτορα. Επίσης, αναπροσαρμόζονται οι αρμοδιότητες της κοσμητείας με μεταφορά ορισμένων εξ αυτών στα όργανα των Τμημάτων.

Τέλος, ρυθμίζεται η συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

 

Άρθρο 4 : Όργανα του Τμήματος

Με το άρθρο 4 του πρώτου κεφαλαίου του νομοσχεδίου καθορίζονται τα όργανα του Τμήματος, τα οποία είναι ο Πρόεδρος, η Συνέλευση του Τμήματος και, εφόσον έχουν συσταθεί Τομείς, ο Διευθυντής του Τομέα και η Συνέλευση του Τομέα. Επιπλέον, καθορίζεται η διαδικασία εκλογής του Προέδρου του Τμήματος, καθώς και οι αρμοδιότητες αυτού, της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, του Διευθυντή και της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα.

 

 

Άρθρο 5 : Άλλα θέματα ΑΕΙ

Με το παρόν πέμπτο άρθρο του πρώτου κεφαλαίου του νομοσχεδίου ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Με την παράγραφο 1 επιδιώκεται η κάλυψη του νομοθετικού κενού στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς των μεταφορών φοιτητών και σε αυτό των συμβάσεων καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεών των ιδρυμάτων. Με τη συγκεκριμένη νέα διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στα Α.Ε.Ι. να ρυθμίζουν με τον Οργανισμό τους ζητήματα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης μεταφορικών μέσων για την μεταφορά των φοιτητών, καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεών τους και να ρυθμίζουν κάθε άλλο θέμα που συναρτάται με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε ιδρύματος.

Συγκεκριμένα, στην παρ. 8 του άρθρου 1, του ν. 2083/92 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38, παρ.3 του ν. 3794/2006 είχε προβλεφθεί η δυνατότητα των A.E.I. να συνάπτουν συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεών τους. Με την παρ. 11 του άρθρου 1, του ν. 2083/92 όπως προστέθηκε με την παρ. 4, του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 προβλέφθηκε η δυνατότητα των Πανεπιστημίων να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων για την μεταφορά των φοιτητών με έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας & Οικονομικών.

Με τον πρόσφατο νόμο 4009/11 ωστόσο καταργήθηκε το άρθρο 1 του Ν. 2083/92. Με την κατάργηση αυτή δημιουργήθηκε νομικό κενό διεκπεραίωσης των σχετικών οικονομικών αιτημάτων των Α.Ε.Ι. για μεταφορά φοιτητών. Για την πλήρωση του κενού απαιτείται η ως άνω προσθήκη, η οποία επιτρέπει στα Α.Ε.Ι. να ρυθμίζουν στον Οργανισμό τους τα σχετικά ζητήματα. Ταυτόχρονα προσθέτοντας τη συγκεκριμένη διάταξη στη ρυθμιστέα ύλη του οργανισμού υπό το άρθρο 5 του ν. 4009/2011 ενεργοποιείται παράλληλα και η ρύθμιση του άρθρου 80 παρ. 22 α) κατά την οποία «22.α) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι κατά το επόμενο άρθρο καταργούμενες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα που προβλέπεται να ρυθμιστούν με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για κάθε ίδρυμα μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του», ώστε να αντιμετωπιστεί το νομοθετικό κενό και να διεκπεραιωθούν τα συναφή οικονομικά αιτήματα των Α.Ε.Ι.

Με την παράγραφο 2 συνδέεται η προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη για την πλήρωση νέων θέσεων ή για εξέλιξη μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. με την έγκριση της σχετικής πίστωσης από τον Υπουργό Παιδείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημοσιονομική κάλυψη της διαδικασίας.

Με την παράγραφο 3 τροποποιείται το στοιχείο στ) της παρ. 2 του άρθρου 23, στο οποίο προβλεπόταν ότι οι καθηγητές πλήρους απασχόλησης δύνανται να συμμετέχουν ως έμμισθα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών με εξαίρεση τη θέση του προέδρου τους, πλην του προέδρου της ΑΔΙΠ. Με την αφαίρεση από τη συγκεκριμένη διάταξη της περίπτωσης του Προέδρου της ΑΔΙΠ διασφαλίζεται ότι ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠ θα είναι πλήρους απασχόλησης στην ίδια την Αρχή και άρα σε θέση να επιτελέσει το κομβικής σημασίας έργο του στην Αρχή.

Η παράγραφος 4 προστέθηκε για την κάλυψη του νομοθετικού κενού ως προς το δικαίωμα απόκτησης συγγραμμάτων των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών, δηλαδή των φοιτητών του πρώτου κύκλου σπουδών που φοιτούν σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4009/2011. Με το άρθρο 81 παρ. 9 του Ν. 4009/20011 καταργήθηκε η διάταξη της παραγράφου 10 του Άρθρου 9 του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄159), που προέβλεπε ότι μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος που ισούται με την ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός τμήματος προσαυξημένου κατά δύο έτη, δεν χορηγούνται διδακτικά βιβλία ή άλλα βοηθήματα στους φοιτητές.  Κατά συνέπεια και προκειμένου να καλυφθεί το σχετικό νομοθετικό κενό η διόρθωση της συγκεκριμένης εξασφαλίζει τη διανομή συγγραμμάτων στους ενεργούς μόνο φοιτητές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διανομής συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ».

Με την παράγραφο 5 α) αναδιατυπώνονται οι διατάξεις για την αποφυγή αντιφατικών ερμηνειών που προέκυψαν στην πράξη. Η νέα διατύπωση  διαμορφώνει τη διάταξη με τέτοιο τρόπο ώστε να διαχωρίζοντα οι περιπτώσεις αιτήσεων για εξέλιξη από αυτές που σχετίζονται με τη δημοσίευση προκηρύξεων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και σαφέστερο κανονιστικό περιεχόμενο.

Με την παράγραφο 5 β) ρυθμίζεται το μεταβατικό καθεστώς των λεκτόρων. Αφενός διευκρινίζονται οι όροι απασχόλησής τους κατά τα πρώτα τρία έτη απασχόλησής κατά τη διάρκεια των οποίων οι λέκτορες απαιτείται να προσφέρουν έργο απασχολούμενοι ουσιαστικά στα καθήκοντά τους. Περαιτέρω, ορίζεται σαφώς ότι έως τη δημοσίευση του Οργανισμού οι λέκτορες υπέχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα σύμφωνα με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η παράγραφος 6 αποτυπώνει ρητά τον όρο της συμπλήρωσης χρόνου υπηρεσίας προκειμένου να γεννηθεί το δικαίωμα του αναπληρωτή καθηγητή να αιτηθεί την εξέλιξή του. Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά συγκεκριμένα στους αναπληρωτές καθηγητές και προστέθηκε για να εκφραστεί η ανάγκη της συμπλήρωσης υπηρεσίας ως όρος της εξέλιξης της συγκεκριμένης κατηγορίας καθηγητών.

Με την παράγραφο 7 ενισχύεται το περιθώριο οικονομικού σχεδιασμού των υποχρεώσεων των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ως προς την εκκαθάριση της δαπάνης και την πληρωμή των χρηματικών ενταλμάτων για διδακτικά συγγράμματα που διανεμήθηκαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006-07 έως και 2009-10. Η συγκεκριμένη διάταξη θεσπίστηκε λόγω της μακροχρόνιας καθυστέρησης των Ιδρυμάτων να ολοκληρώσουν τις σχετικές οικονομικές διαδικασίες για την πληρωμή των δικαιούχων που διένειμαν συγγράμματα πριν από τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ». Η μη συμβολή πολλών Ιδρυμάτων οδηγεί σε ακανόνιστη μη ομαλή  ροή πληρωμών και αιτήσεων, με αποτέλεσμα να πλήττεται ασύμμετρα ο οικονομικός σχεδιασμός του Υπουργείου. Η νέα αυτή διάταξη θέτει προθεσμία για την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών και προβλέπει τη μετακύληση των οικονομικών απαιτήσεων σε βάρος πλέον του τακτικού προϋπολογισμού τους των Α.Ε.Ι. σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της νέας αυτής προθεσμίας.

Με την παράγραφο 8 καλύπτεται το σχετικό νομοθετικό κενό της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 80 παρ. 11 α) του ν. 4009/2011, που για τις μεταπτυχιακές σπουδές διατηρεί σε ισχύ τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α’148) και για να εφαρμοστεί αναλογικά και σε αυτές η διάταξη του άρθρου 44 του ν. 4009/2011 που αφορά στη διδασκαλία σε ξένη γλώσσα και στις νέες ιδρύσεις Π.Μ.Σ. τμημάτων Α.Ε.Ι. αυτοδύναμων ή σε συνδιοργάνωση μεταξύ τους.

Κεφάλαιο δεύτερο - Άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Άρθρα 6 -10)

 

Άρθρο 6 : Καθαρισμός σχολικών μονάδων

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζεται το ζήτημα της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2012-2013, που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας, που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.

Με την εν λόγω ρύθμιση παρατείνεται για ένα έτος η αρμοδιότητα των οργάνων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για την αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων και επιπροσθέτως παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες κατά τρόπο ώστε οι οικείο Δήμοι να είναι σε θέση από το διδακτικό έτος 2013-2014 και εφεξής να αναλάβουν την αρμοδιότητα σύναψης των εν λόγω συμβάσεων.

Άρθρο 7 : Θέματα Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Με το άρθρο 7 ρυθμίζονται θέματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προκειμένου αυτό να αναβαθμισθεί θεσμικά και να επιτελέσει αποτελεσματικότερα την αποστολή του, σύμφωνα με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις. Ρυθμίζονται θέματα της μεταβατικής περιόδου, κατά την οποία δεν υπάρχει πλήρης στελέχωση του ΙΕΠ και προβλέπεται η λειτουργία των οργάνων του και χωρίς τη συμμετοχή Συμβούλων του, εάν αυτοί ελλείπουν. Προβλέπεται η εξομοίωση των Συμβούλων που προέρχονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τους Συμβούλους αντίστοιχης βαθμίδας του ΙΕΠ, ώστε οι πρώτοι να μπορούν να καταλαμβάνουν οποιαδήποτε θέση οργάνων του ΙΕΠ για την οποία προβλέπεται συμμετοχή των τελευταίων. Τούτο είναι αναγκαίο ώστε να αξιοποιηθεί η συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση των στελεχών του ιστορικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη λειτουργία του νέου θεσμικού συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, ρυθμίζονται τεχνικά και οργανωτικά θέματα του ΙΕΠ. Τέλος, ρυθμίζεται το θέμα της δυνατότητας συμμετοχής συμβούλων της Εκπαίδευσης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τα οποία, εκ της φύσης τους, προϋποθέτουν ενασχόληση κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας (όπως, π.χ., η συμμετοχή Σχολικών Συμβούλων στο πρόγραμμα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου).

Άρθρο 8 : Θέματα Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Οι τροποποιήσεις του ν. 4027/2011 για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση αφορούν σε διατάξεις που χαρακτηρίζουμε ως επείγουσες και αναγκαίες για τη στοιχειώδη λειτουργία του διδακτικού έτους 2012-13 στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, καθώς και διατάξεις που αφορούν ευρύτερα θέματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών μονάδων εξωτερικού. Οι παρούσες τροποποιήσεις ευνοούν την ευελιξία και τη δυνατότητα παρατάσεων απόσπασης σε όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικού προσωπικού και των εκπαιδευτικών – ιερέων συμπεριλαμβανομένων. Καταργείται επίσης το όριο των παρατάσεων μετά το 5ο έτος και το 6ο έτος , ώστε να καλυφθούν οι περιπτώσεις των αιτούντων παράταση πέραν του ορίου της 6ετίας και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να καλυφθούν εκπαιδευτικά κενά από τις λήξεις αποσπάσεων.

Θεσπίζεται η δυνατότητα μετακίνησης των εκπαιδευτικών από χώρα σε χώρα και σε περιοχή ευθύνης άλλου Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης. Οι μετακινήσεις αυτές, καθώς και η μετακίνηση εντός της ίδιας περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου, γίνονται και με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ή σε περιπτώσεις έλλειψης Συντονιστή, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Σχετικά με τους γάμους εκπαιδευτικών με μόνιμο κάτοικο της αλλοδαπής, με το παρόν άρθρο θεσπίζεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για τους γάμους πριν και μετά το 1996 με τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού, σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις.

Επιπλέον, προβλέπεται η σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού αρμόδιου για την επιλογή των Συντονιστών καθώς και των πειθαρχικών θεμάτων που αφορούν τους Συντονιστές Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων. Στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου δεν υπήρξε πρόβλεψη για τη συνέχεια της λειτουργίας του υπάρχοντος Συμβουλίου μέχρι την ανασυγκρότηση νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του. Στη σύνθεση των μελών του νέου Συμβουλίου προβλέπεται, με το παρόν, ο ορισμός τακτικού μέλους, ενός συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και μετά την κατάργησή του, ενός συμβούλου Β΄ή Γ΄ από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τον αναπληρωτή του. Παρά το γεγονός ότι είχε οριστεί ως ανωτέρω, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. Φ.908/48258/Η/30-04-2012 (ΦΕΚ 483, τ.Γ΄/2-05-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση , οι Σύμβουλοι Β, Γ΄ και οι Πάρεδροι του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μεταφέρθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ως επιστημονικοί συνεργάτες του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και δεν διατηρούν πλέον την ιδιότητα του Συμβούλου Β΄ ή Γ΄ του ανωτέρω Συμβουλίου, όπως προσδιορίζει με σαφήνεια ο ν. 4027/2011. Ως εκ τούτου, αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού δεν μπορεί να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει παρότι υπάρχουν πολλά πειθαρχικά ζητήματα σε εξέλιξη, εξαιρετικά επείγοντα, τα οποία ήδη παραγράφονται.

Άρθρο 9 : Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

Σχετικά με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου : Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 η ίδρυση και η λειτουργία των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υπάγεται   σε κρατικό   έλεγχο που ασκείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3696/2008 από το   άρθρο 31 του ν. 4027 /2011, η   άσκηση   της   εποπτείας και   του   ελέγχου στα Κέντρα   Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια ισχύος   της   άδειας   λειτουργίας τους,   αποδόθηκε   στον   ΕΟΠΠΕΠ, που είναι Ν.Π.Ι.Δ.   ο οποίος είναι   επίσης αρμόδιος φορέας   για   την   εξέταση των αιτήσεων για την απαιτούμενη γνωμοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177Α) " 'Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α) " Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας και άλλες διατάξεις"   ως προς την έκδοση και   τροποποίηση των αδειών λειτουργίας ΚΕΜΕ και για τη διατύπωση σχετικής γνώμης επ’ αυτού. Η άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου της λειτουργίας των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης από   τον ίδιο φορέα   που διατυπώνει γνώμη για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ΚΕΜΕ δύναται να ελεγχθεί ως ασυμβίβαστη. Επιπλέον, η απόδοση της αρμοδιότητας αυτής στον ΕΟΠΠΕΠ   έχει   δημιουργήσει δυσχέρειες στο χειρισμό   καταγγελιών από πολίτες σχετικά με θέματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και οι οποίες υποβάλλονται στο αρμόδιο Τμήμα   Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η δυσχέρεια χειρισμού των καταγγελιών και   ελέγχου της λειτουργίας των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης γίνεται εντονότερη στις περιπτώσεις που για την   εξέταση των καταγγελιών αυτών απαιτείται διαβίβαση εγγράφων και φακέλων από τον ΕΟΠΠΕΠ, ενώ στους πολίτες δημιουργείται η εντύπωση της αδράνειας της δημόσιας υπηρεσίας. Λόγω της σπουδαιότητας   του θέματος   και του κινδύνου που διατρέχει η πολιτική ηγεσία και η διοίκηση να μην ενημερώνεται εγκαίρως και επαρκώς για υφιστάμενα προβλήματα στη λειτουργία των ΚΕΜΕ, εισηγούμαστε την επαναφορά   της αρμοδιότητας της άσκησης εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Συνεπώς τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε   με το άρθρο 31 του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α΄).

Σχετικά με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου : Τα προγράμματα που λειτουργούν μέσω συμβάσεων δικαιόχρησης   είναι   προγράμματα, που έχουν εγκριθεί   από   άλλο   εκπαιδευτικό   σύστημα,   υλοποιούνται   όμως   στην   Ελλάδα   από ελληνικούς φορείς,   οι οποίοι   έχουν   ιδρυθεί και   αδειοδοτηθεί   σύμφωνα   με   ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α) και το άρθρο 31 του ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α).   Το   Υπουργείο   Παιδείας   δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου   του   αλλοδαπού προγράμματος σπουδών και του συστήματος που το υποστηρίζει, σύμφωνα με την αρ. C-274/05/23.10.2008 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά   διασφαλίζει   ότι   αυτό   ακριβώς   το   σύστημα   θα τηρείται και στην Ελλάδα. Άλλωστε,   για   την   υποστήριξη   του     προγράμματος     σπουδών του,   το   αλλοδαπό   Πανεπιστήμιο πρέπει να έχει   τη   δυνατότητα     να     επιλέγει    ελεύθερα     το     διδακτικό   προσωπικό που   θα   παρέχει   τις   σχετικές   υπηρεσίες   και   το οποίο θα είναι συγκρίσιμο με   το   διδακτικό   προσωπικό   που   απασχολείται   για   το   ίδιο πρόγραμμα σπουδών στο αλλοδαπό Πανεπιστήμιο. H απαίτηση εγγραφής στο Μητρώο Διδασκόντων των καθηγητών των προγραμμάτων της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α) με τα κριτήρια της παρ. 2 στοιχείο δ του αρ. 6 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010, όπου απαιτείται   οι διδάσκοντες να είναι «κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής», αποτελεί περιορισμό στην επιλογή του διδακτικού προσωπικού από τα αλλοδαπά Πανεπιστήμια. Με την αριθ. SG GREFFE (2011) D/1519/28.01.2011 Αιτιολογημένη Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητείται η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων ώστε να αρθούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί. Βάσει των ανωτέρω προτείνεται   η τροποποίηση   της παρ. 2 του αρ. 10 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 45 του ν. 3848/2010,   καθώς η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 στοιχείο δ είναι γενική διάταξη και αφορά το σύνολο των προγραμμάτων που προσφέρονται από τα ΚΕΜΕ.

Σχετικά με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου : Από τις αιτήσεις   που   έχουν κατατεθεί για την εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων στα   Κέντρα   Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του άρθρου 15 του ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α),   προκύπτει   ότι   υπάρχουν   ειδικότητες που είναι αναγκαίες για τη διδασκαλία στα   ΚΕΜΕ   αντικειμένων,   για τα οποία επαρκούν ειδικές τεχνικές και πρακτικές δεξιότητες ή περιπτώσεις επαγγελματιών, οι οποίοι είναι διακεκριμένοι στον τομέα τους, αλλά δεν διαθέτουν πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης, όπως άλλοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διδασκόντων στον ίδιο τομέα. Από τα ανωτέρω   καθίσταται προβληματική η   εφαρμογή και η ερμηνεία του τρίτου εδαφίου του στοιχείου (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και   συνεπώς   απαιτείται η τροποποίηση του με   τον ορισμό ποσοστού διδασκόντων για τους οποίους   δεν θα απαιτείται η κατοχή πτυχίου ανωτάτης εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζεται η σαφήνεια και η αντικειμενικότητα εφαρμογής της διάταξης.

Σχετικά με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου : Σε συνέχεια των τροποποιήσεων της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α),   σχετικά   με την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Διδασκόντων του αρ. 15 των διδασκόντων σε ΚΕΜΕ που έχουν συμπράξεις με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ,   εφόσον αυτοί   δεν έχουν ισοτιμία   από   ΔΟΑΤΑΠ       θα εγγράφονται καταθέτοντας   τη   βεβαίωση   του   υπό     τροποποίηση   άρθρου 10   παρ. 2 στοιχείο β.

Σχετικά με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου : Στο στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 4 του   ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α),   όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α) και το άρθρο 31 του ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α), σχετικά με   τις   νόμιμες   προϋποθέσεις   που   πρέπει να συντρέχουν   για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ΚΕΜΕ σε νομικό πρόσωπο ορίζεται ότι ο «ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, αφορά αποκλειστικά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης». Δεδομένου ότι   η   θέσπιση   της   αποκλειστικότητας της   παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης   και κατάρτισης   ως   σκοπού του ν.π. κρίνεται ως περιορισμός σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3919/2011 «Αρχή επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων   περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32 Α΄).

Άρθρο 10 : Άλλες ρυθμίσεις

Με την παράγραφο 1 επανέρχεται η διάταξη του άρθρου 2 παρ.23 του Ν. 2621/1998, για την εξαίρεση των συμβάσεων μίσθωσης έργου προσωπικού που απασχολείται με την εκτέλεση έργων στα ΑΕΙ και σε λοιπούς φορείς του Υπουργείου Παιδείας, από το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και την ΠΥΣ 33/2006 ( Α΄280). Το καθεστώς αυτό της εξαίρεσης είχε εφαρμοστεί ήδη από το 1998 χωρίς προβλήματα. Η κατάργηση του με το Ν. 4057/2012 (Α΄ 54) δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην υλοποίηση ερευνητικών αναπτυξιακών και λοιπών έργων, τόσο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, όσο και σε έργα που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλους Διεθνής Οργανισμούς, ή ιδιωτικούς πόρους κλπ. Το ΚΕΓ είναι ο μοναδικός φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας που δεν έχει ενταχθεί στους φορείς της παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998. Τέλος από τους φορείς που αναφέρει η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 23 του Ν. 2621/1998, το ΕΚΕΠ συγχωνεύθηκε με απορρόφηση από τον ΕΟΠΠ που μετονομάσθηκε σε ΕΟΠΠΕΠ ( Β΄ 2351/20-10-2011), το Ινστιτούτο Νεολαίας και το ΙΔΕΚΕ έχουν συγχωνευθεί με απορρόφηση στο Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, που είναι μετονομασία του ΕΙΝ ( Β΄2508/4-11-2011).

Με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου τα στελέχη της δημόσιας εκπαίδευσης μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, να παρέχουν υπηρεσίες που είναι συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου. Η παρούσα ρύθμιση δεν δημιουργεί επιπρόσθετη επιβάρυνση στον τακτικό προϋπολογισμό.

 

Κεφάλαιο Τρίτο - Άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Άρθρα 11 -13)

Άρθρο 11 : Ρυθμίσεις Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

Η Ειδική Υπηρεσία με τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» (ΕΜΑ) του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΠΔ 189/2009 αρ. 2 περιπτ. δ΄, όπως αυτή προστέθηκε με το αρ. 1 του πδ 128/2010, Α΄28) καταργήθηκε με την παρ. 1 εδ. β΄ του αρ. 7 πδ 85/2012 (Α΄141), λόγω της επανίδρυσης με το ίδιο άρθρο του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της καταργηθείσας ΕΜΑ ανήκε η παραλαβή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο, αιτήσεων τροποποίησής τους κοκ, αρμοδιότητες που προβλέπονταν από τις διατάξεις του Ν. 3908/2011 (Α΄8). Με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση οι ανωτέρω αρμοδιότητες της καταργηθείσας ΕΜΑ μεταφέρονται στην Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και όλες οι λοιπές αρμοδιότητές της οι σχετιζόμενες με τον Αναπτυξιακό Νόμο, ήτοι για τον προέλεγχο πληρότητας των αιτήσεων, για την αξιολόγηση της νομιμότητας της αίτησης κατά πρώτο στάδιο, για την παραλαβή των ενστάσεων κλπ., οι οποίες απορρέουν από το πδ 33/2011 (Α΄33), κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3908/2011. Ταυτόχρονα, με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση δίνεται ικανός χρόνος στους επενδυτές να υποβάλουν ενστάσεις κατ’ άρθρο 5 του ΠΔ 33/2011, για τις οποίες «έτρεχε» ακόμη προθεσμία κατά την 21.06.2012, όταν καταργήθηκε η ΕΜΑ, προκειμένου οι διοικούμενοι – επενδυτές να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στη Διοίκηση.

Άρθρο 12 : Ρυθμίσεις Υπουργείου Εξωτερικών

Με την παρούσα ρύθμιση επιχειρείται η διευθέτηση θεμάτων που αφορούν την οργανωτική διάρθρωση του Υπουργείου Εξωτερικών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υποδομών του στην κατεύθυνση αποδοτικής εκπλήρωση της ευαίσθητης και καίριας σημασίας αποστολής του, την υλοποίηση των στόχων της εξωτερικής πολιτικής και τη διασφάλιση της υπηρεσιακής εξέλιξης και προοπτικής των στελεχών του. Ειδικότερα :

Ρυθμίζεται κατά τρόπο ορθολογικό και ρεαλιστικό το πλέγμα των προϋποθέσεων και όρων για την υπηρεσιακή εξέλιξη των στελεχών της Διπλωματικής Υπηρεσίας στον βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄. Απαλείφονται σωρευτικές προϋποθέσεις που εν πολλοίς καθιστούσαν απαγορευτική την πλήρωσή τους, εκμηδένιζαν τα περιθώρια αξιοποίησης δοκιμασμένων και άριστα εκπαιδευμένων στελεχών και σε μεγάλο βαθμό είναι αναντίστοιχα με την προτεραιοποίηση τον υποδομών εκπροσώπησής μας και διαμόρφωσης του πλαισίου ανάπτυξης και άσκησης της εξωτερικής μας πολιτικής. Με την υπό συζήτηση ρύθμιση θα επιτευχθεί σε πρώτο χρόνο και η στελέχωση των Προξενικών Αρχών, που επιτελούν μια εξαιρετικά σημαντική και υπεύθυνη επιστολή με Πληρεξούσιους Υπουργούς Β’ , κατά τρόπο σύμφωνο με τις ανάγκες και τους στόχους που και οι Κοινοτικές Πολιτικές θέτουν.

Αξιοποιούνται οι υποδομές της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, στην κατεύθυνση μάλιστα εκπλήρωσης της κεντρικής επιλογής για περιορισμό σύστασης και λειτουργίας διευθύνσεων με επικαλυπτόμενες δραστηριότητες, συνεκτιμωμένων και των ιδιαιτέρων συνθηκών λειτουργίας και αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών. Συγχρόνως διασφαλίζονται εναλλακτικές δυνατότητες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση των καθημερινών αναγκών λειτουργίας του Υπουργείου, στον τομέα ιδίως των οικονομικών υπηρεσιών και κατοχυρώνεται έτσι μια πρόσθετη δικλείδα στην άμεση ανταπόκριση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας αλλά και του Περιφερειακού και Διεθνούς Δικτύου δραστηριοποίησης του Υπουργείου και των Ελληνικών Πρεσβευτικών και Προξενικών Αρχών.

Η ανάδειξη της σπουδαιότητας και του ρόλου του οικουμενικού Ελληνισμού, έχει αναδειχθεί σε κορυφαία προτεραιότητα, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Αποτελεί δε κοινή παραδοχή που διατρέχει το σύνολο του πολιτικού κόσμου, ότι η ενεργοποίηση, συντονισμός και αξιοποίηση των ομογενών και αποδήμων και δυνάμει πρεσβευτών της χώρας, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ουσιώδη παράγοντα στην προσπάθεια ανάταξης του κύρους και της επιρροής της χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα στην παρούσα ζοφερή δημοσιονομική συγκυρία και άσκησης κρίσιμης επιρροής για τη διαμόρφωση αποφάσεων και πεδίου ανάπτυξης και προώθησης των εθνικών συμφερόντων. Στην κατεύθυνση αυτή, απαιτείται η μέγιστη δυνατή αναβάθμιση των μέσων και της εκπροσώπησης της Ελληνικής Πολιτείας, καθώς και των όρων στελέχωσης και διαβάθμισης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών. Για τον σκοπό αυτό τοποθετείται επικεφαλής Γενικός Γραμματέας στη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, που θα συντονίσει, εποπτεύσει και προωθήσει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών για την ομογένεια και τον οικουμενικό Ελληνισμό. Παράλληλα με την παρούσα διάταξη επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και ο βέλτιστος συντονισμός της Διπλωματικής Υπηρεσίας, μέσα από τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων των επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας. Η ορθολογική αυτή αναθεώρηση των υφιστάμενων θέσεων, γίνεται χωρίς ουσιώδες πρόσθετο κόστος για τον κρατικό προυπολογισμό, καθώς αξιοποιούνται οι δυνατότητες που η παρούσα δομή και στελέχωση του Υπουργείου προσφέρουν, ενώ μέσα από την εντατικοποίηση της απόδοσης της Υπηρεσίας και τη συστηματικότερη εποπτεία, δημιουργούνται οι όροι για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου και την εξοικονόμηση δαπανών.

Άρθρο 13 : Ρύθμιση Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Προκειμένου τα ειρηνοδικεία της χώρας να μπορέσουν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά και να προετοιμαστούν τόσο σε σχέση με τις υποδομές λειτουργίας τους όσο και με την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού τους που θα προκύψει από τη μεταφορά της ύλης σε αυτά η οποία προβλέπεται στα άρθρα 1,4,5,8,17 και 20 του Ν. 4055/2012, ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων να μεταφερθεί χρονικά την 16η.09.2013. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί ομαλή η λειτουργία των ειρηνοδικείων και η ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της ψηφισθείσας με τον Ν.4055/2012 μεταφοράς δικαστικής ύλης από τα Μονομελή Πρωτοδικεία της χώρας στα ειρηνοδικεία.

Κεφάλαιο Τέταρτο - Μεταβατικές διατάξεις (14-17)

Άρθρο 14 : Χρηματοδότηση

Με το άρθρο 14 του τέταρτου μέρους ρυθμίζεται το θέμα της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας για το έτος 2012. Επίσης καθορίζονται τα αρμόδια όργανα για την ψήφιση του προϋπολογισμού σε ιδρύματα, τα οποία δεν έχουν αναδείξει τα όργανα που προβλέπει ο Ν. 4009/2011.

Άρθρο 15 : Διοικητικά όργανα

Με το άρθρο 15 του τέταρτου μέρους ρυθμίζεται η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και η ανάδειξη των νέων οργάνων. Ειδικότερα αντιμετωπίζεται και το ζήτημα της αποχώρησης μονομελών οργάνων διοίκησης, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων της παραίτησης ή της συνταξιοδότησης. Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τη θητεία και την αντικατάσταση των πρυτανικών αρχών.

Άρθρο 16 : Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

Με το παρόν άρθρο ορίζονται οι τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο 17 : Ισχύς 

Με το άρθρο 17 καθορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

 

                                         ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

             ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

 

           ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

                                                                                                  και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ                                                       ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,                                 ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ                           ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

   ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

     και ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

       ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥ. ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ 

 

                                                                                                

ΠΗΓΗ

 

 

                            

Write a comment

Comments: 0