Το τρι­πλό χτύ­πη­μα στην παι­δεία και η α­πά­ντη­ση (epohi.gr)

Της
Θε­α­νώς Φω­τίου*


Μ’ έ­να τρι­πλό χτύ­πη­μα η μνη­μο­νια­κή κυ­βέρ­νη­ση ε­πι­χει­ρεί να δια­λύ­σει τη δη­μό­σια και δω­ρεάν εκ­παί­δευ­ση του τό­που. Κα­τα­δι­κά­ζει τη νέα γε­νιά στην α­μά­θεια, την α­νερ­γία, τη με­τα­νά­στευ­ση, ναρ­κο­θε­τεί το α­να­πτυ­ξια­κό μέλ­λον της χώ­ρας και ορ­θώ­νει α­ξε­πέ­ρα­στους τα­ξι­κούς φραγ­μούς στη μόρ­φω­ση των νέων.  
Θεω­ρώ τρι­πλό χτύ­πη­μα: α) την ε­γκλη­μα­τι­κή συρ­ρί­κνω­ση των οι­κο­νο­μι­κών της εκ­παί­δευ­σης και των εκ­παι­δευ­τι­κών, β)τη δρα­μα­τι­κή μείω­ση του εκ­παι­δευ­τι­κού προ­σω­πι­κού και γ)την ο­λο­κλή­ρω­ση ε­νός θε­σμι­κού ο­πλο­στα­σίου με στοι­χεία α­ντι­συ­νταγ­μα­τι­κό­τη­τας, που ε­πι­βάλ­λει την πει­θάρ­χη­ση των εκ­παι­δευ­τι­κών και την ι­διω­τι­κο­ποίη­ση της παι­δείας.
Πρό­κει­ται για την τε­λευ­ταία πρά­ξη του δρά­μα­τος που ξε­κί­νη­σε πέ­ρυ­σι, με τα σχο­λεία χω­ρίς θέρ­μαν­ση, βι­βλία και κα­θη­γη­τές και τα Α­ΕΙ χω­ρίς ε­κτα­μίευ­ση των προϋπο­λο­γι­σμών τους, χω­ρίς προ­σω­πι­κό, με 900 ό­μη­ρους α­διό­ρι­στους και με το νό­μο 4009 ως δα­μό­κλειο σπά­θη για τα πτυ­χία, τη δω­ρεάν φοί­τη­ση και το δη­μό­σιο χα­ρα­κτή­ρα του Πα­νε­πι­στη­μίου....

Σφα­γιά­ζο­νται οι δα­πά­νες για την παι­δεία

Οι δα­πά­νες για την παι­δεία έ­φτα­σαν στο 2,6% του κρα­τι­κού προϋπο­λο­γι­σμού και θα μειω­θούν σύ­ντο­μα στο 2,23%, σύμ­φω­να με ε­πί­ση­μες προ­βλέ­ψεις. Αυ­τό ση­μαί­νει 50% πε­ρι­κο­πές στις λει­τουρ­γι­κές και εκ­παι­δευ­τι­κές δα­πά­νες, δη­λα­δή: σχο­λεία και α­νώ­τα­τα ι­δρύ­μα­τα χω­ρίς θέρ­μαν­ση και η­λεκ­τρι­κό, χω­ρίς γρα­φι­κή ύ­λη και ερ­γα­στή­ρια. Πί­σω, λοι­πόν, ο­λο­τα­χώς στη δε­κα­ε­τία του 1950, με τα παι­διά να κά­θο­νται σε τριά­δες στα θρα­νία με τα παλ­τά τους, χω­ρίς ό­μως το συσ­σί­τιο που τους έ­δι­ναν ε­κεί­νη την ε­πο­χή (γά­λα σκό­νη, βού­τυ­ρο, ψω­μί) και χω­ρίς τα εμ­βό­λια που τους έ­κα­ναν δω­ρεάν.
Οι μι­σθοί των εκ­παι­δευ­τι­κών της πρω­το­βάθ­μιας και δευ­τε­ρο­βάθ­μιας μειώ­θη­καν κα­τά 35 – 40% μέ­σα σε μια τριε­τία, ώ­στε οι πρω­το­διό­ρι­στοι κα­θη­γη­τές κα­λού­νται να ζή­σουν με 570 ευ­ρώ το μή­να. Σή­με­ρα α­πει­λεί­ται το «ει­δι­κό» μι­σθο­λό­γιο των πα­νε­πι­στη­μια­κών, ώ­στε ο ε­πί­κου­ρος κα­θη­γη­τής Α­ΕΙ να παίρ­νει 980 ευ­ρώ κα­θα­ρά το μή­να και ο πρω­το­βάθ­μιος 1.900. Έτσι θα προ­σελ­κύ­σουν τους έλ­λη­νες πα­νε­πι­στη­μια­κούς της δια­σπο­ράς α­πό το Χάρ­βαρ­ντ και MIT κ.ο.κ., που έ­λε­γε η κα Δια­μα­ντο­πού­λου, για να κα­λύ­ψουν τις κε­νές θέ­σεις, ό­σων ε­τοι­μά­ζο­νται να με­τα­να­στεύ­σουν στα πα­νε­πι­στή­μια του ε­ξω­τε­ρι­κού, για να ζή­σουν την οι­κο­γέ­νεια τους... Αι­δώς Αργείοι!
Τα α­πο­θε­μα­τι­κά των Α­ΕΙ λε­η­λα­τή­θη­καν κα­τά 97 ε­κατ. ευ­ρώ α­πό το κού­ρε­μα των ο­μο­λό­γων. Οι δα­πά­νες για τη φοι­τη­τι­κή σί­τι­ση και στέ­γα­ση με­τα­κυ­λή­θη­καν στους πε­τσο­κομ­μέ­νους προϋπο­λο­γι­σμούς των Α­ΕΙ, που δεν μπο­ρούν να τις κα­λύ­ψουν, συ­νε­πώς οι ε­λά­χι­στες φοι­τη­τι­κές ε­στίες δεν θα μπο­ρέ­σουν να λει­τουρ­γή­σουν. Φέ­τος, ή­δη χι­λιά­δες παι­διά ε­πέ­λε­ξαν τις σχο­λές ει­σα­γω­γής τους με βά­ση τον τό­πο κα­τοι­κίας τους και ό­χι με βά­ση τα ό­νει­ρά τους, έ­χο­ντας ως ο­ρί­ζο­ντα του μέλ­λο­ντός τους την α­νερ­γία και τη με­τα­νά­στευ­ση.

Εκπαί­δευ­ση χω­ρίς εκ­παι­δευ­τι­κούς

Η δρα­μα­τι­κή μείω­ση του εκ­παι­δευ­τι­κού προ­σω­πι­κού ό­λων των βαθ­μί­δων πλήτ­τει την ποιό­τη­τα της δι­δα­σκα­λίας. Μέ­σα σ’ έ­να χρό­νο συ­ντα­ξιο­δο­τή­θη­καν 5000 δά­σκα­λοι και κα­θη­γη­τές, ε­νώ οι α­ντί­στοι­χοι διο­ρι­σμοί ή­ταν μό­λις 225. Κρα­τούν α­διό­ρι­στους 900 και πλέ­ον ε­κλεγ­μέ­να μέ­λη ΔΕΠ και Ε­Π, ε­δώ και τρία χρό­νια. Σε μια συ­γκλο­νι­στι­κή ο­μη­ρία, οι νέ­οι αυ­τοί λα­μπροί ε­πι­στή­μο­νες κα­τα­δι­κά­ζο­νται στην α­νερ­γία α­πό τη στιγ­μή της ε­κλο­γής τους. Πα­ράλ­λη­λα τα α­νώ­τα­τα ι­δρύ­μα­τα δεν μπο­ρούν να υ­λο­ποιή­σουν τα μα­θή­μα­τα των προ­γραμ­μά­των σπου­δών, με κίν­δυ­νο να υ­πο­βαθ­μι­στούν τα ι­σχυ­ρά ελ­λη­νι­κά πτυ­χία.
Η ο­λο­κλή­ρω­ση του α­ντιεκ­παι­δευ­τι­κού και α­ντι­συ­νταγ­μα­τι­κού θε­σμι­κού ο­πλο­στα­σίου γί­νε­ται με τον «τρο­πο­λο­γη­μέ­νο», μέ­σα στο κα­λο­καί­ρι, ν. 4009/11, για να πει­θα­να­γκά­σει τους πα­νε­πι­στη­μια­κούς να δε­χτούν την ι­διω­τι­κο­ποίη­ση της α­νώ­τα­της εκ­παί­δευ­σης. Για να ξε­κι­νή­σει με «α­ξιο­κρα­τι­κά κρι­τή­ρια» την α­να­διά­τα­ξη του χάρ­τη της Ανώ­τα­της Εκπαί­δευ­σης (σχέ­διο Αθη­νά), προς ό­φε­λος των α­να­γκών της α­γο­ράς και ό­χι της ε­πι­στή­μης και της κοι­νω­νίας.  
Όλη αυ­τή η ε­πι­χεί­ρη­ση, πρέ­πει να το κα­τα­λά­βου­με, δεν έ­χει να κά­νει σε τί­πο­τε με τον ε­ξορ­θο­λο­γι­σμό ή τη «με­ταρ­ρύθ­μι­ση» της εκ­παί­δευ­σης. Δεν έ­χει να κά­νει με την ε­ξυ­γίαν­ση α­πό τε­μπέ­λη­δες ή ρι­ψά­σπι­δες εκ­παι­δευ­τι­κούς. Δεν έ­χει να κά­νει με την α­να­διά­τα­ξη του χω­ρο­τα­ξι­κού χάρ­τη των Πα­νε­πι­στη­μίων και ΤΕΙ της χώ­ρας, ό­πως τον έ­φτια­ξε ρου­σφε­το­λο­γι­κά και ε­γκλη­μα­τι­κά ο δι­κομ­μα­τι­σμός εί­κο­σι χρό­νια τώ­ρα.
Δεν έ­χει να κά­νει με τις «α­νά­γκες» ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σης του χρέ­ους ή της δη­μο­σιο­νο­μι­κής προ­σαρ­μο­γής: Τα πο­σά που ε­ξοι­κο­νο­μού­με α­πό τις πε­ρι­κο­πές προϋπο­λο­γι­σμών, μι­σθών και συ­ντά­ξεων στην παι­δεία, εί­ναι α­στεία. Η ζη­μιά, η υ­πο­θή­κη που βά­ζου­με για το μέλ­λον, εί­ναι τε­ρά­στια.
Αν υ­πο­νο­μευ­τεί τώ­ρα η Παι­δεία της χώ­ρας θα χρεια­στούν δε­κα­ε­τίες για να α­να­συ­νταχ­θεί. Τα πα­νε­πι­στή­μια δεν εί­ναι μα­γα­ζιά που μπο­ρείς να κλεί­νεις και ν’ α­νοί­γεις ό­πο­τε θέ­λεις. Δεν υ­πάρ­χει «προο­δευ­τι­κή α­να­διάρ­θρω­ση» σε συν­θή­κες μνη­μο­νίου και με τρι­κομ­μα­τι­κή κυ­βέρ­νη­ση που έ­χει το μα­χαί­ρι και το πε­πό­νι. Όσοι κα­λο­προ­αί­ρε­τοι α­ρι­στε­ροί έ­χουν α­κό­μη τέ­τοιες αυ­τα­πά­τες, ας δουν το πο­λι­τι­κό υ­πό­δειγ­μα της ΔΗΜ.Α­Ρ, την πο­ρεία και τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα που φέρ­νει.

Δώ­ρο στην α­γο­ρά

Αυ­τό το θα­νά­σι­μο τρι­πλό χτύ­πη­μα έ­χει ως μο­να­δι­κό στό­χο την ε­γκα­τά­λει­ψη της δη­μό­σιας και δω­ρεάν παι­δείας για να μπο­ρέ­σει να αν­θί­σει η κερ­δο­φό­ρα ι­διω­τι­κή α­γο­ρά προϊό­ντων εκ­παί­δευ­σης. Δεί­τε τις τη­λε­ο­πτι­κές δια­φη­μί­σεις των η­με­ρών αυ­τών για τα ι­διω­τι­κά κο­λέ­για, που με­το­νο­μά­στη­καν σε πα­νε­πι­στή­μια και πο­λυ­τε­χνεία, ά­νοι­ξαν και πε­ρι­μέ­νουν την πε­λα­τεία τους. Πα­ράλ­λη­λα, ο υ­πουρ­γός κ. Αρβα­νι­τό­που­λος α­να­κοι­νώ­νει ό­τι θα βά­λει «συμ­βο­λι­κά» δί­δακ­τρα στα με­τα­πτυ­χια­κά.
Η εκ­παι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα δεν μπο­ρεί να α­φή­σει την παι­δεία στο έ­λε­ος του μνη­μο­νίου. Θα α­πα­ντή­σει. Ήδη, α­πό την ερ­χό­με­νη ε­βδο­μά­δα, α­περ­γούν τα πα­νε­πι­στή­μια της χώ­ρας, οι δά­σκα­λοι και οι ι­διω­τι­κοί εκ­παι­δευ­τι­κοί.
Οι α­γώ­νες ξε­κι­νούν για την υ­πε­ρά­σπι­ση του μορ­φω­τι­κού α­γα­θού, θα συν­δε­θούν με τους α­γώ­νες για την υ­γεία, την α­σφά­λι­ση και την ερ­γα­σία. Η α­πά­ντη­ση των εκ­παι­δευ­τι­κών θα εί­ναι η δέ­σμευ­σή τους ό­τι, σε χρό­νους χα­λε­πούς, θα κρα­τή­σουν την ποιό­τη­τα της εκ­παί­δευ­σης ως «κό­ρην ο­φθαλ­μού» και θα συ­γκρο­τή­σουν δο­μές αλ­λη­λεγ­γύης, α­ντί­στα­σης και αυ­τοορ­γά­νω­σης στα σχο­λεία και τα πα­νε­πι­στή­μια. Για να στη­ρί­ξουν τους συ­να­δέλ­φους, τους μα­θη­τές και τους φοι­τη­τές, για να συ­ζη­τή­σου­με ό­λοι μα­ζί τις προ­τά­σεις μας για την α­να­γέν­νη­ση της παι­δείας του τό­που μας.  * Η Θε­α­νώ Φω­τίου εί­ναι κα­θη­γή­τρια του Ε­ΜΠ και βου­λευ­τής Επι­κρα­τείας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ - ΕΚ­Μ.

 

 

 

ΠΗΓΗ

 

 

Write a comment

Comments: 0